قتل‌های زنجیره‌ای من رو یاد عبارت:
آن عاشق گوشتِ آهو در حیاطِ خفیه
میندازه

سرعت بالای گردش اطلاعات خود نوعی بازتولید اطلاعات است

#آگاهی
#زن_زندگی_آزادی

سهند به اعدام محکوم شد،
توروخدا ریتوییت کنید،
سهند بی‌گناهه، حکم محاربه حکم قتله
#سهند_نورمحمدزاده #سهند_محارب_نیست #مهسا_امینی

Load More