تجربه‌ی خیلی بدی از زبان انگلیسی خوندن در #لینگوفونیکس داشتم، توصیه نمی‌کنم.

گروه‌های ای میلی یاهو رو یادتونه، چه سمی بودن برا خودشون، هستن هنوز؟

#Yahoo

از نظر نیاز یکی بایست بود الان که تا خرخره بخوریم و بکشیم و صدای آهنگو بلند کنیم و فیلم ببینیم و گره بخوریم

Load More