دیشب ساعتِ ۲۸۸ تا سرور رو طوری تنظیم کردیم که آب از آب تکون نخورد بعد دولوپرای عزیز کانتینراشونو چک نکرده بودن

یارانِ خلوتِ انس!
عیدتان مبارک!
باشد که در کهن سرزمینِ ایران زمین
روزگاری نزدیک
خورشید آزادی بدمد
🕊

#زن_زندگی_آزادی
#مهسا_امینی

مگر چه می‌خواهم از وطن؟
جز لقمه‌ای نان و خیالی آسوده
چه می‌خواهم؟
جز تکه‌ای آفتاب و
بارانی که آهسته ببارد،
جز پنجره‌ای که رو به عشق و آزادی گشوده شود...

شیرکو بیکس

Load More