تجربه‌ی خیلی بدی از زبان انگلیسی خوندن در #لینگوفونیکس داشتم، توصیه نمی‌کنم.

Load More