و این توییتر نازنین !

و اما اندر مزایای توییتر. طبق معمول اول سخنرانی کوچکی کنم که مجلس آماده شود و بعد شروع کنم. در باب این که توییتر چیست و چه کارها می‌شود با آن کرد و امکانات و ژانگولرهاییش چیزی نمی‌گویم. قصد نگاه